CRM | زقئ

Sending
User Review
0 (0 votes)

زقئ چیست ؟

عبارت مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یا زقئ از اوایل دهه نود میلادی وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده است.

در آن زمان، فردی به نام توماس سیبل، شرکتی با عنوان Siebel Systems داشت و در قالب آن شرکت، نرم افزاری را برای اتوماسیون فروش (تماس با مشتریان، پیگیری سفارشات، ثبت قراردادها و …) طراحی و عرضه می‌کرد.

سیبل در توضیح نرم افزار خود می‌گفت که این نرم افزار، مدیریت ارتباط با مشتریان (Customer Relationship Management) یا زقئ را بر عهده دارد.

submitted by /u/allensh13
[link] [comments]